Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Beautiful Beginnings. Het adres van Beautiful Beginnings is Horzakstraat 12, 5348LC Oss, met het KvK-nummer 69293759.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info@www.beautifulbeginnings.nl, 0653928269 of per post: Beautiful Beginnings, Horzakstraat 12a, 5348LC Oss.

Beautiful Beginnings heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn.

Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. Dit document is gericht aan de moeder en worden daarom in de ‘jij-vorm’ geschreven. Indien er een partner is, kan elke keer dat er ‘jij’ staat ook ‘jullie’ gelezen worden.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Beautiful Beginnings en jou. Beautiful Beginnings zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. Ze zijn ook beschikbaar op www.beautifulbeginnings.nl.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand op het moment dat Beautiful Beginnings de ondertekende opdrachtbevestiging retour ontvangt.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Beautiful Beginnings zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als je aan Beautiful Beginnings gegevens verstrekt, mag Beautiful Beginnings ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij de offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. Beautiful Beginnings mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs voor doula-begeleiding en aanvullende diensten is inclusief BTW en benodigde materialen.
 3. De prijs is exclusief reis- en eventuele parkeerkosten van Beautiful Beginnings. Reis- en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en apart vermeld op de factuur.
 4. Wanneer Beautiful Beginnings niet bij de bevalling aanwezig is door overmacht, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Alleen wanneer je Beautiful Beginnings hebt gecontacteerd per telefoon/WhatsApp bij de start van de bevalling en een boodschap hebt achter gelaten, maar Beautiful Beginnings door nalatigheid niet op tijd arriveert, zal een terugbetaling van €125,- (incl. btw) voor doula-begeleiding tijdens de bevalling plaatsvinden. In geval van doula-begeleiding in combinatie met geboortefotografie zal naast de terugbetaling voor doula-begeleiding een terugbetaling van €150,- (incl. btw) plaatsvinden voor geboortefotografie.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Je moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Beautiful Beginnings zal de doulabegeleiding (en geboortefotografie) in twee termijnen factureren, tenzij anders overeengekomen. De overige diensten worden vooraf gefactureerd.
 2. Als je de factuur niet op tijd betaalt, ben je van rechtswege in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Beautiful Beginnings op jou is onmiddellijk opeisbaar als:
 4. Je een betalingstermijn overschrijdt;
 5. Je failliet bent of in surseance van betaling;
 6. Je onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Als je niet op tijd betaalt, ben je per direct in verzuim. Je bent dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Beautiful Beginnings. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel

Artikel 6 – Derden

Beautiful Beginnings mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW

(uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW

(overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 – Uitvoering opdracht

 1. Beautiful Beginnings zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Beautiful Beginnings mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Je zorgt dat je tijdig alle informatie aan Beautiful Beginnings verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Beautiful Beginnings om de opdracht uit te voeren.
 4. Als je de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Beautiful Beginnings de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Beautiful Beginnings is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Beautiful Beginnings is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Indien Beautiful Beginnings door aanwezigheid bij een bevalling niet beschikbaar kan zijn voor een zwangerschapscursus, zwangerschapsmassage of consult wordt je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld per email/telefoon en kun je kiezen voor het plannen van een nieuwe afspraak of terugbetaling van het factuurbedrag. In geval van terugbetaling zal Beautiful Beginnings binnen 14 dagen het factuur bedrag terugstorten.

Artikel 8 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om deinhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Beautiful Beginnings kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Beautiful Beginningszal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Je aanvaardt de mogelijkheid vanwijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Beautiful Beginnings mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van jou (en/of jouw partner) weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de dienstverlening.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding

 1. Beautiful Beginnings mag de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Beautiful Beginnings mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als je jouw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Je moet Beautiful Beginnings dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging

 1. Als je de opdracht tussentijds opzegt, zal Beautiful Beginnings zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan jou toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Beautiful Beginnings extra kosten meebrengt, komende kosten voor jouw rekening.
 2. Beautiful Beginnings mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
 • Je overschrijdt een betalingstermijn;
 • Je bent failliet of in surseance van betaling;
 • Je wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Beautiful Beginnings hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Beautiful Beginnings kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 30 dagen dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Beautiful Beginnings haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Beautiful Beginnings het nagekomen deel factureren.

Artikel 12 – Onderzoek

 1. Je moet het geleverde onderzoeken op het moment dat je het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Je moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Je moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Beautiful Beginnings mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet je dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Beautiful Beginnings mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 13 – Klachten

 1. Je moet eventuele klachten schriftelijk en binnen twee maanden na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als je op tijd een klacht indient, schort dit jouw betalingsverplichting niet op.
 3. Als je een klacht later meldt, komt je geen recht meer toe op herstel, vervanging ofschadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Beautiful Beginnings de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving van het gebrek vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Beautiful Beginnings die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor jouw rekening.
 6. Wanneer de begeleiding niet naar je tevredenheid is verlopen en je dat tijdig hebt gemeld volgens dit artikel, maar wij daar samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s www.nbvd.nl

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Beautiful Beginnings is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Beautiful Beginnings.
 2. Beautiful Beginnings is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Beautiful Beginnings is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1250,00.
 4. De aansprakelijkheid van Beautiful Beginnings is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beautiful Beginnings.

Artikel 15 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Beautiful Beginnings is één jaar.

Artikel 16 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Beautiful Beginnings voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Beautiful Beginnings toerekenbaar is.
 2. Als derden Beautiful Beginnings aanspreken, zal je haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als je geen maatregelen neemt, mag Beautiful Beginnings zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Beautiful Beginnings, komen geheel voor jouw rekening en risico.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

 1. Beautiful Beginnings behoudt alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Je mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren, aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Beautiful Beginnings verstrekt zijn.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Beautiful Beginnings alle informatie van jou en/of je partner en overige gezinsleden geheimhouden tegenover derden.
 2. Beautiful Beginnings zal de informatie die door jou is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Beautiful Beginnings optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Je zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Beautiful Beginnings niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 19 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 20 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 22 – Bevoegde rechter

Rechtbank Oost-Brabant.